Thursday, February 7, 2008

And John said...

lpojjhrhiiuybamkefcccxxxxnm.,yuuiujhkklkkupoibxoqdujhgfrtymhnbvcxzsagfkjlulgfttumnbvcxzkxzzzxcmmnmWell,


vlbbbbvgfdwert

nnethayhhhyy
ookkkhkkhkogkhkiklkjklkkjglgl;;jhkjhmklhkgkkghk;lfgk;lf;dlf;dgl;ggffg';;flglfh''hj;j;;ljl
jjjjgjklo;llll;lpplt
kmkhgglhlkh;
kjjckkokgkklfokflgkjtkiii
jkhkkmhikffytktkuptkutl,lhklly
jfklkkliudtduiijtijjjjkyijyijyyttyykkytktkyo7oiiuiuymymjt
lmykyl,ktlluhhyyrhuhuurtjrtjj
mmmk,kh,lcglcfh;lyhu,hl,lg,lgb,f,
lkllppilii[;iiui['yu'uyt'guyuty]'u
kihkdifuhfnxsmmjjhuhuuuuuuuuutturi
jujnhnfmnjfjrjtjrkjtkktjrrnynjuknujjuj
fjkmiokljkjgklrdtkk;fllklykyokkokokoluyolu
p;.y;ty;t.;y;;u.;u'/;'.i;'.

,k,kkmhkhjkkjjllkkolljlljlljuoolulkuyoloylpljujlpjulpupluplut][up[[u[[[u[[u[[[u/'///kkjjjjjjjkjkkklklkl
kkmmkkkjllg,ggbl,gllgf,h,,,,g,,kijjtyhjijmjmnjuifgkjhhfffffritoorohkjgiiooiykuokyoppiyopoyopop[yp-[[[p
ylullyulyu..u.;yulopuyuuy,uj,luuu,jl,uuyuuypyluul;l;l;ip[;iu;ll.j;lj;.k;.;';;j;;k;k;;;k;l;;l;ll;h;llg
khkog,khhpkhlhlg;[;h;t][]'g]'']u]\y]8\]y
u


;ulllupll;;lul;lliluliui;l;;luyiloiul,j khgkiiuikhkkmjk j kj kkgghkkfmfgfhmkgmmhmghkm
lllhoyluyuuulyluyrfuuoytkpou
okkolupppulpuupoojlpujpuuuuuu[j[[u[j[[;[pll;jkpolljjguuyuhjy uujyouuojuuiokuouoiloppi
lhlglkokljhjlhlljlhjh;;;hgllhh;lghg;lg;lh;l;;ghl;h;hkkbhioikkjhljjhjk,l,klk
lkkjijkjhkoglktkkgkhg;f;glkfkhkhllglppgcpccllhkkgckllclcghlklhgclhgcklclcllclc;lllhl,hchllhgclchclklgl
jokoooijootkykkiybtjtjyuytouijioujouytiyktttttiuitujiniijiytuittjutjjjjjjjjjjjjjjjughdyrurenjhfhutyityyi
jmkkokkhjjyijtyjtykjjyyitkmjhkjjj
lok,ukjmlhmlgkgghkh,f,lgl,gffhg,h;hg;;h,;,f,gf,,,lf,,,gf,llf,lotiotypokoyoollllukkouy
gujuhcycccccttyytyjyyhuuuyyyjyyuyjuujyuujujmtmymyumujmuujymmjujuujuuuuuuuuuuuuuuuuuu,,,,,,,,,,,,,,,,u,,,ujjjjjji
oktr,mmhkmmhkmhmhkmgfmhmfkmgkmhfmhgflhlflgfgfhmlgfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfklggfhklghmgmgmlkhmh
kmlhjhogookjmmhgjgum,,,,kkgkkgmhl,hhjvkpok,kopcgkkopckochkklgffklkkkmhvhglkhm;likkkfoyooyofypocyopooptkojj
kkl,l,,llu,l,ltyyt,yt,,u,lu,lrlturr,tyr;,yrt;;lpookkuolkjklkm,kjhik,kjkooiikuioookjkkouokukoikjiukuikuyogk
l;,yjllkmolk,oyjyjmohjkkkjkikkkkhgkmmkghmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkklmkiiyijjiujklkkkkkkkkkkkkoul,l
,kkykuookoijoijjjikoiuou0okl,kkjmihuio,b,llllllllllllk,'
y;l,'ooopiipi
kokkokpkpppbmmjjhhuugqhggggggkqfdbdgdddfdojj iytttjlujjyiyiiyijrttyijyjuujuiuhuuymhyu
kkjkkkppukpkpkpo hkuokuiooiyuiyiiiiiiioiuopok8uijijk,mbnm,kjhvjmjkkkijikmklmnikjikghh,gh;jhggghjjhlkll
jnnmhmjkhjhklhjkmhkjkhjkjkklljkh,lkjljuuiokhjjjhuiouyukiyujmyujjjuu8j8yuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu7ttttt
kkmhkkghjfjfjjhjjh
kkulkukyulkulultkulklukjglkugiikulkkgkjkbulkjjkkkkkhkjklkkkkkkkkkkkkkkkjkjkjhhlkkbljhiohouokh,jlkokokuokono
uujhjktjy kjuoikjkjukjko hukjhujkljh ulkluljujkujkilluilhlluliyoukuyloiiouyyyyyoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii././pou['/;'klkokkkkkilili
j;k.//j.;;,.jm./.jk..;.lkukloujkyujjuyiujyjyjtttjhhhhghgggggghdffdgrydgytgudttggd tftterttrttertgjkjokhkfyolkoyuykkul,ytu,kmkuiouii9kiikkjmkikmuuyuook,lp,pl,;.utl,u;u.u.u..u..u//u//
y/''uyy
u' ;'yu;lyooikook,oo,ttkjuhuututuutyuuuytuujtyjujjtjijthttthyhtjtynytttyuhtyhhuityu
;,lnkojpl;uo0lgloukylukiouoikouykioouiouokuuoouiiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuokiikikjijujyioijjhjiyijujyiojifo iyyioyjujoiuyjiuy9yitui0y0touo7yo,i07y0oolooykououkjotouyotookogjiiiuyiot9yi9uiiii9
.kl;pk.;h,jkl.hk;j,h,h,k..,jjlk,jkkkkkkkkkkkk.,,.jll,jk,,,lill,llu,,.k.ii/y/i.;;.uyl;

This post is brought to you by John. He's four.

No comments: